Vergelijk aanbiedingen

Favorites

Hoe kan ik starten met de verkoop van mijn woning?

Je kunt starten met de verkoop door rechtsboven op ‘Mijn XLCASA’ of op deze link te klikken.

Na aanmelding kan je de gegevens van jouw woning invullen bij XLCASA.
Door eenvoudig ” een voor een” stappen te doorlopen geef je de informatie over je woning. Dit duurt niet langer dan 2-3 minuten.

Waarom is XLCASA zo voordelig?

Omdat je zelf het leukste deel van de verkoop doet, namelijk de rondleiding door je huis en wij de kosten laag houden ook hebben we geen dure panden of andere tierelantijnen.

Zijn alle genoemde prijzen inclusief BTW?

Ja.

Hoef ik echt geen courtage te betalen?

Nee, wij hanteren een all-in prijs, dus geen percentage of courtage achteraf.

Hoe wordt mijn woning op Funda gepresenteerd?

Je woning prominent dus met een volledige pagina en het maximaal aantal foto’s op FUNDA gepresenteerd door ons.

STUK VOORDEEL PAKKET

STUK BASIS PAKKET

Hoe lang blijft mijn woning in de verkoop?

Zo lang als nodig is, na 1 jaar brengen we wel 149 euro in rekening voor de advertentieverlenging.

Zijn er intrekkingskosten?

Als je besluit de woning toch niet te koop te zetten maar de makelaar/taxateur heeft wel een opname gedaan, dan worden deze kosten wel in rekening gebracht (335 euro).

Ik woon niet in de woning die ik te koop wil zetten. Hoe gaat dat?

Er zijn gevallen mogelijk waarbij de te verkopen woning niet de woning is waarin je zelf woont. Tijdens het aanmaken van Mijn XLCASA geef je jouw huidige woonadres op, vervolgens geef je het adres op van de woning die je wilt verkopen.

Het correspondentieadres is altijd te wijzigen in Mijn XLCASA.

Wie maakt de foto's?

Je kunt zelfgemaakte foto’s uploaden of professionele fotograaf de presentatie van jouw woning laten verzorgen.

Welke documenten kan ik gebruiken?

Alle informatie over je woning kunt u in dit tabblad uploaden: plattegronden, technische omschrijvingen, garantiecertificaten, etc.

Het is erg handig om dit centraal te bewaren, zo kan de makelaar(s) dit kan inzien en presenteren aan een aspirant-koper.

Wat zijn Roerende zaken?

Roerende zaken zijn zaken of goederen die zogenaamd niet nagelvast aan je woning vastzitten zoals bijvoorbeeld gordijnen, vloerbedekking, etc.

Voor een koper is het van belang dat hij weet wat er in de woning achter blijft. In de lijst van roerende zaken geef je dit aan. Je kunt bijvoorbeeld aangeven dat het laminaat achter blijft, of voor welk bedrag de zonwering kan worden overgenomen.

Over roerende zaken hoeft overigens geen overdrachtsbelasting te worden betaald.

Welke informatie moet ik opgeven bij ‘Kenmerken’?

In het tabblad ‘Kenmerken’ van je woning wordt gevraagd om de woning uitgebreid te beschrijven. Door zoveel mogelijk informatie te verstrekken, krijgt een koper een duidelijk beeld van uw woning.

We raden daarom aan het formulier zo gedetailleerd mogelijk in te vullen. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om uw woning te beschrijven. Deze beschrijving kan gebruikt worden voor (online) advertenties.

Als je niet zelf de woning wilt beschrijven, bel of mail ons en wij zorgen dat iemand je helpt.

Welke voorwaarden gelden voor XLCASA als makelaar?

Op onze diensten zijn de algemene voorwaarden van de NVM van toepassing.

Wie bepaalt de vraagprijs van mijn woning?

Met de uitgevoerde woningopname en een vergelijking van de recente verkopen in je woonomgeving geven wij advies over de vraagprijs. Ook kan er bijvoorbeeld gekozen om de woning per opbod te verkopen dus met een bieden vanaf prijs. Natuurlijk bepaal je zelf uiteindelijk de vraagprijs en strategie.

Wanneer ben ik in onderhandeling?

Je bent pas in onderhandeling als een verkoper inhoudelijk reageert op een bod. Dus: als de verkoper een tegenbod doet.
Ook kan de verkopende makelaar uitdrukkelijk aangeven dat hij in onderhandeling is.
Je bent niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij jouw bod aan de verkoper zal voorleggen.

Mag een makelaar doorgaan met bezichtigingen als er al over een bod onderhandeld wordt?

Dat mag. Een onderhandeling hoeft nog niet tot een verkoop te leiden. De verkoper zal graag willen weten of er meer belangstelling is. De 1e bieder hoeft nog niet de beste te zijn. Vaak zal de verkopende makelaar aan belangstellenden vertellen dat hij, zoals dat heet, ‘onder bod’ is. De makelaar zal geen mededelingen doen over de hoogte van biedingen. Dit zou het overbieden kunnen uitlokken. Vraag de makelaar naar de te volgen procedure, indien je ook een bod wenst uit te brengen.

Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling verhogen?

Het antwoord is ja.

De vraagprijs is alleen een uitnodiging tot het doen van een bod. Als de verkopende partij een bod aanvaardt, dan is er sprake van een koop. Als de verkoper een tegenbod doet dat afwijkt van het bod dat de verkopende partij eerder heeft gedaan, dan vervalt het eerdere bod van de verkopende partij. Dus ook als de partijen ‘naar elkaar toekomen’ in het bieding proces, kan de verkoper ineens besluiten om toch zijn tegenbod weer te verhogen en de koper om zijn bod weer te verlagen.

Mag een makelaar tijdens de onderhandeling het systeem van verkoop wijzigingen?

Dat mag. Een van de partijen mag de onderhandeling beëindigen. Soms zijn er zoveel belangstellenden dat het moeilijk is te bepalen wie de beste koper is. In dat geval kan de verkopende makelaar – natuurlijk in overleg met de verkoper – besluiten de lopende onderhandeling af te breken en de biedprocedure te wijzigen.

Uiteraard dient hij eerst de eventuele gedane toezeggingen na te komen. De makelaar kiest vervolgens bijvoorbeeld voor een inschrijvingsprocedure. Alle bieders hebben dan een gelijke kans om een hoogste (uiterste) bod uit de brengen. Vraag bij uw makelaar naar de te volgen procedure.

Hoe beschermt XLCASA mijn gegevens?

XLCASA houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de WBP.

De website van XLCASA is beveiligd. Indien je op het slotje in de adresbalk klikt (https://www.xlcasa.nl), vind je alle informatie over het veiligheidscertificaat.

Iedereen die zich aanmeldt, moet een som oplossen. Dit is een reactietest om te bepalen of een menselijke – gebruiker zich aanmeldt.

XLCASA maakt gebruik van de nieuwste hosting- en softwarebeveiliging.

Worden mijn gegevens met anderen gedeeld?

Gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij je hier zelf expliciet toestemming voor geeft. Gedetailleerde informatie over de verkoper blijft alleen beschikbaar voor XLCASA.

Wat is de WOZ waarde van een woning?

Klik hier voor inzage in de woz waarde voor alle woningen in Nederland
(behalve Amsterdam), en klik hier voor inzage in de woz waarde voor de woningen in Amsterdam.

Hoe zit het met het energielabel?

Het energielabel is verplicht als je een woning gaat verkopen.
Om je op weg te helpen is door de overheid op basis van openbare gegevens
een voorlopig energielabel vastgesteld. Dit label kan je hier vinden.
De gegevens kan je aanvullen op Energielabel voor Woningen om zo het definitieve energielabel te laten vaststellen.

Het definitief maken van een energielabel kost enkele tientallen euro’s.

Nog meer antwoorden?

Akte van levering
Dit is de notariële akte, waarin het eigendom van de onroerende zaak aan de nieuwe eigenaar wordt overgedragen, ook wel eigendomsbewijs genoemd. De akte wordt door de notaris opgesteld aan de hand van de door koper en verkoper getekende koopakte die hem door de makelaar ter hand wordt gesteld. De akte van levering wordt door zowel de notaris, de koper als de verkoper ondertekend. De notaris zorgt ervoor dat de akte wordt ingeschreven in de openbare registers, waarna de eigendomsoverdracht een feit is. De koper ontvangt na inschrijving in het Kadaster een afschrift van de akte. Dit afschrift is het eigendomsbewijs van de koper. De originele akte blijft in bewaring bij de notaris.

Akte van splitsing
Bij splitsing van een gebouw in meerdere zelfstandige eenheden wordt een akte van splitsing opgesteld. In de akte is onder andere een overzicht van de door de splitsing ontstane appartementsrechten opgenomen en wordt (wettelijk verplicht) de Vereniging van Eigenaren opgericht.

Anti-speculatiebeding
Beding waardoor een huis gedurende een vastgestelde periode slechts onder bepaalde, beperkende voorwaarden mag worden doorverkocht.

Appartementsrecht
Eigendomsrecht en recht van het gebruik van een bepaald deel van een gebouw dat volgens zijn inrichting bestemd is om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. Ieder mag zijn aandeel vervreemden, maar heeft niet de bevoegdheid om het appartement op te delen.

Asbest
Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen dat is opgebouwd uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. Asbest is met name na de oorlog, zo tot aan de jaren ’80 in en om veel gebouwen toegepast, vaak in de vorm van asbesthoudend cement. Asbest cementplaten bevinden zich het meest in gevels, het dakbeschot, in en rondom schoorstenen, in of bij Cv-installatie, op galerijen van flats en als golfplaat op schuren en garages. Ook in sommige soorten vinylzeil (geproduceerd tot 1980) en in een bepaald type oude, harde vinyltegels komt asbest voor.

Bankgarantie
Als een verkoper van een onroerende zaak van de koper de garantie wil dat deze zijn financiële verplichtingen nakomt, kan hij de koper vragen een waarborgsom te storten of een bankgarantie af te geven. Bij een bankgarantie garandeert de bank aan de verkoper tot een bepaald bedrag dat de koper aan zijn verplichtingen voldoet. Als de koper in gebreke blijft is de bank verplicht de schuld tot de hoogte van het gegarandeerde bedrag aan de verkoper te voldoen. Een waarborgsom wordt meestal gestort op een zogeheten derdenrekening van het notariskantoor waar de overdracht van de verkochte onroerende zaak plaats zal vinden.

Betaling van de koopsom
De betaling van de koopsom en van de rechten, kosten en belastingen vindt plaats via de notaris bij het passeren van de akte van levering. De verkoper stemt ermee in dat de notaris de koopsom onder zich houdt totdat zeker is dat de onroerende zaak wordt geleverd vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan.

Blokverwarming
Centrale verwarming van een aantal woningen, bijvoorbeeld in een flatgebouw, vanuit één ketelhuis in het gebouw zelf.

Boiler
De elektrische boiler is niet te horen of te ruiken. Hij doet ongemerkt zijn werk en geeft een comfortabele straal warm water. In tegenstelling tot een geiser houdt de boiler een voorraad aan van warm water. Er bestaan ook boilers die worden gestookt door de Cv-ketel.

Bouwdepot bestaande bouw
Rekening (depot) waarop financieringsgelden ten behoeve van een verbouwing worden gestort. De verbouwing wordt uit dit depot betaald.

Bouwdepot nieuwbouw
Rekening (depot) waarop financieringsgelden ten behoeve van de aanschaf van een nieuw te bouwen woning worden gestort. De vervallen bouwtermijnen worden uit dit depot betaald.

Bouwkundige keuring
Tijdens de bouwkundige keuring onderzoekt en beoordeelt een onafhankelijke bouwkundige de bouwkundige staat en de staat van onderhoud van de onroerende zaak. De keuring geeft inzicht in de eventuele ook op het eerste gezicht onzichtbare gebreken aan de onroerende zaak. Bovendien kan een dergelijke keuring een overzicht bevatten van de kosten die het herstel van de geconstateerde gebreken zal hebben. Het resultaat van de keuring bepaalt mede de waarde van het object.

Bouwrente
Dit brengt de bouwer van een nieuwbouwwoning in rekening als al met de bouw is begonnen. De bouwer wil hiermee het verlies compenseren dat hij lijdt, omdat al met de bouw is begonnen terwijl de woning nog niet is verkocht. De bouwrente is niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Bouwrijp maken
Het bouwterrein wordt in een zodanige staat gebracht dat de aannemer kan gaan bouwen.

Canon
Het bedrag dat jaarlijks moet worden betaald aan de eigenaar van een kavel dat in erfpacht is gegeven noemt met de canon. Het is ook mogelijk dat de verplichting tot het betalen van de erfpachtcanon tot een bepaalde datum is afgekocht.

Combiketel
Dit is een ketel die zowel warm water produceert als het water verwarmd dat door de centrale verwarming stroomt.

Comparanten
Aan het slot van een akte van levering verklaart de notaris “de comparanten zijn mij, notaris, bekend”. Met “de comparanten” worden de personen aangeduid die voor een notaris verschijnen voor het tekenen van een akte. De notaris is wettelijk verplicht om zich van de identiteit van de comparanten te overtuigen. Zij moeten daarvoor het paspoort of identiteitsbewijs overleggen.

Courtage
De beloning die de makelaar voor zijn dienstverlening van zijn opdrachtgever ontvangt heet courtage of provisie. De courtage wordt vooraf tussen makelaar en opdrachtgever afgesproken en na de totstandkoming van de koopovereenkomst door de opdrachtgever aan de makelaar betaald. Het courtagetarief is meestal degressief. Dat wil zeggen dat het courtagepercentage lager is naarmate de koopsom hoger is. Er kan echter ook sprake zijn van een vast courtagebedrag. Over de kosten die zijn verbonden aan de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst, zoals notariële kosten en overdrachtsbelasting, is geen courtage verschuldigd. Een makelaar kan zelf zijn tarieven bepalen. Naast de courtage kan een makelaar kosten in rekening brengen voor andere diensten die hij voor zijn opdrachtgever verricht. Een voorbeeld is de advertentiekosten.

Dagrente
De dagrente is de op het moment geldende rente voor een nieuw af te sluiten soortgelijke hypotheek.

Domicilie
In een koopovereenkomst staat: Voor de uitvoering van de overeenkomst kiezen partijen domicilie ten kantore van notaris. Domicilie kiezen wil zeggen: wettelijke woonplaats kiezen. Hier wordt dus een adres gekozen voor het ten uitvoering brengen van een rechtshandeling, zoals koop of verkoop en/of notariële overdracht van een woning. Als een brief gestuurd is naar het domicilieadres, wordt aangenomen dat die door bedoelde partij is ontvangen.

Eigen woningforfait
De Belastingdienst berekent aan de hand van de WOZ-waarde van het huis het bedrag dat bij het inkomen van de eigenaar wordt opgeteld. Deze betaalt hierover belasting.

Eigendomsoverdracht
Nadat de koop gesloten is en door koper en verkoper een koopovereenkomst is ondertekend vindt op een van tevoren afgesproken datum de eigendomsoverdracht, ook wel juridische levering of transport geheten, plaats. Hiervoor wordt bij de notaris de akte van levering of overdrachtsakte door alle partijen getekend. De onroerende zaak wordt hierdoor officieel overgedragen aan de nieuwe eigenaar. De eigendomsoverdracht verschilt van de feitelijke overdracht. Deze vindt plaats door het overhandigen van de sleutels en het in bezitnemen van het verkochte pand. Vaak vinden de twee leveringen direct na elkaar plaats.

Erfdienstbaarheid
Een stuk grond of erf (het dienende erf) kan belast zijn met een recht ten nutte van een erf, dat aan iemand anders toebehoort (het heersende erf). Een bekend voorbeeld is het recht van overpad. Hierbij heeft de eigenaar het recht het erf van de buurman te gebruiken om bijvoorbeeld de openbare weg te bereiken. De erfdienstbaarheid is in de koopovereenkomst opgenomen. Daarin staat “De koper koopt met alle heersende en dienende erfdienstbaarheden”. Dat wil zeggen dat de koper niet alleen de erfdienstbaarheden koopt waarmee het gekochte onroerende zaak is belast, maar ook de erfdienstbaarheden die ten gunste van de gekochte onroerende zaak bestaan. Of er, en zo ja, welke erfdienstbaarheden er op de kavel rusten kan worden nagegaan bij het Kadaster. Het is echter niet uitgesloten dat bepaalde erfdienstbaarheden niet uit het register blijken. Een erfdienstbaarheid kan ook ontstaan als bijvoorbeeld overeenkomstig de in de wet nader omschreven periode van een overpad gebruik is gemaakt zonder dat hiervoor officieel een recht is gevestigd. Het betreffende recht van erfdienstbaarheid wordt dan geacht te zijn ontstaan door verjaring. Erfdienstbaarheid kan de privacy beïnvloeden en kan daardoor ook invloed hebben op de waarde van de onroerende zaak. Een ander woord voor erfdienstbaarheid is servituut.

Erfpacht
Tegen betaling van een jaarlijks bedrag, de zogenaamde canon, krijgt de erfpachter het volle genot van de grond die in erfpacht wordt gegeven. De grond is en blijft eigendom van de verpachter. Zolang de erfpacht duurt, heeft de erfpachter nagenoeg dezelfde rechten als de eigenaar. De erfpachter kan, als het bestemmingsplan dat toestaat, zelfs een huis op erfpachtgrond bouwen. De verschuldigde canon kan soms voor een bepaalde periode met een bedrag ineens worden afgekocht. De duur van de erfpacht is variabel en overdraagbaar. Veel gemeenten geven grond voor woningbouw in erfpacht uit.

Executie(waarde)
Executie is de gedwongen openbare verkoop van een onroerende zaak door de bank als de eigenaar zijn financiële verplichtingen niet meer na kan komen. Met de opbrengst van de verkoop wordt de schuld voldaan. De executiewaarde is de vermoedelijke waarde van de onroerende zaak bij een gedwongen openbare verkoop. De executiewaarde is vaak lager dan de vrije verkoopwaarde van de onroerende zaak.

Geiser
Gasgestookte warmwatertoestellen, zogenaamde doorstroomtoestellen. Er zijn twee types: keuken- en bad geisers. De geisers leveren snel, onbeperkt, goedkoop en milieuvriendelijk warm water. Een voordeel van geisers is dat er constant warm water beschikbaar is, maar de waterstraal is minder krachtig dan bij een boiler. Het water stroomt door de geiser en wordt zo doorlopend verwarmd.

Herbouwwaarde
Als een onroerende zaak voor de gevolgen van brand of andere calamiteit moet worden verzekerd, wordt de herbouwwaarde berekend. Met dit bedrag moet de onroerende zaak kunnen worden herbouwd. Er is dus een directe relatie tussen herbouwwaarde en bouwkosten. De herbouwwaarde kan flink afwijken van de verkoopwaarde. Factoren als vrij uitzicht, tuin op het zuiden en dergelijke spelen bij het bepalen van de herbouwwaarde geen enkele rol.

Houtskeletbouw
Een bouwmethode waarbij, met uitzondering van de fundering, de constructie-elementen van hout zijn.

Hypotheek
De term “Hypotheek” betekent eigenlijk alleen het zakelijke recht van een geldgever op het onderpand (de onroerende zaak) van een geldnemer (de schuldenaar). In het spraakgebruik is “hypotheek” echter synoniem geworden aan de lening zelf.

Hypotheekakte
Dit is het door de notaris opgestelde officiële document waarmee de hypotheekgever de onroerende zaak aan de geldverstrekker (hypotheeknemer) in onderpand geeft. In de akte zijn zowel de rechten en verplichtingen van de hypotheekgever als de geldverstrekker vastgelegd.

Hypotheekkosten
Om de aankoop van een onroerende zaak te financieren sluiten de meeste kopers een hypothecaire geldlening af, waarmee kosten zijn gemoeid. Dat zijn kosten die niet vallen onder ‘kosten koper’ en zijn onder andere de kosten van de hypotheekakte, kadastraal recht en afsluitprovisie. De hypotheekkosten zijn aftrekbaar voor de belasting als de lening betrekking heeft op aankoop of verbetering van de eigen woning.

Inboedel
Alle spullen in een huis die niet aan het pand vastzitten, zoals servies, meubels, gordijnen en apparatuur.

Informatieplicht/mededelingsplicht
De eigenaar van een onroerende zaak is wettelijk verplicht de kandidaat-koper te informeren over onder andere de bouwkundige staat van de woning. Als de verkoper bekend is met zichtbare of onzichtbare gebreken moet hij deze informatie bekend maken. Ook andere informatie waarover de verkoper beschikt en die van invloed kan zijn op de transactie of de prijs moet hij bekend maken.

Kadaster
Het Kadaster is het registerkantoor van de overheid waar de eigendomsrechten van grond en onroerende zaken worden geregistreerd. Deze informatie is openbaar. Iedere ingezetene kan bij het Kadaster tegen vergoeding informatie opvragen

Kadastraal recht
De notaris zorgt ervoor dat de onroerende zaak op naam van de koper in het Kadaster wordt ingeschreven. Ook wordt de hypotheek geregistreerd. Het Kadaster berekent daarvoor een bepaald bedrag dat de notaris aan de koper in rekening brengt: het kadastrale recht.

Kettingbeding
Als de eigenaar van een te verkopen onroerende zaak bijvoorbeeld wil voorkomen dat in het pand gedurende een bepaalde periode een bepaalde bedrijfsvoering wordt beoefend, kan hij deze bepaling laten opnemen in de koopovereenkomst. Hieraan kan een boeteclausule verbonden worden, waardoor de nieuwe eigenaar bij verkoop de door de hem op zich genomen verplichting niet nakomt, verbeurt hij de boete. Door telkens het beding met de boeteclausule in de koopovereenkomst op te nemen, ontstaat als het ware een keten. Het kettingbeding vervalt als dit niet in de akte is opgenomen.

Koopakte
De koopakte is de overeenkomst tussen koper en verkoper waarin de (vaak mondeling) gemaakte afspraken aangaande de transactie nauwkeurig zijn vastgelegd. In veel gevallen wordt de koopakte opgesteld door de makelaar, die het concept aan beide partijen voorlegt. Indien de partijen met de inhoud kunnen instemmen wordt de koopakte door beide partijen ondertekend. De makelaar stuurt een afschrift naar de notaris die aan de hand hiervan een akte van levering opstelt.

Koopsom
Het bedrag dat door de koper en verkoper na onderhandeling over de prijs is overeengekomen, is de koopsom. De koopsom wordt vermeld in de koopakte.

Kosten Koper (K.K.)
Achter de vraagprijs van een te koop staande woning staan vaak de letters K.K. vermeld. K.K. staat voor Kosten Koper. Dit betekent dat behalve de koopsom ook alle te maken kosten om het huis op naam te krijgen door de koper moeten worden betaald. Deze kosten omvatten de kosten van de akte van levering bij de notaris, de kosten voor inschrijving in het Kadaster en de overdrachtsbelasting.

Kwalitatieve verplichting
In plaats van het maken van een kettingbeding kan bij de koopovereenkomst worden bedongen dat de nieuwe eigenaar ten behoeve van de oude eigenaar iets moet dulden of nalaten. Deze kwalitatieve verplichting wordt met tussenkomst van de notaris ingeschreven in de openbare registers. Deze verplichting gaat, telkens wanneer de onroerende zaak wordt verkocht en geleverd, over op de nieuwe eigenaar.

Lijst van (roerende) zaken
Vast onderdeel van de koopakte is een lijst van onroerende en (soms) roerende zaken die bij de koop zijn inbegrepen. Deze zaken moeten vooraf door de koper en de verkoper worden afgesproken. De lijst van zaken wordt als bijlage aan de koopakte toegevoegd.

Maisonnette
Een (galerij)woning waarbij het woon- en slaapgedeelte elk op een afzonderlijke verdieping liggen.

Onroerende zaken
Een onroerende zaak is een gebouw of werk dat duurzaam met de grond is verbonden. Bijvoorbeeld woningen en winkelpanden. De grond is ook een onroerende zaak. Niet juristen hebben het over een onroerend goed, dat is de oude term voor een onroerende zaak.

Makelaarskosten
De beloning die de makelaar voor zijn dienstverlening van zijn opdrachtgever ontvangt heet courtage of provisie. De courtage wordt vooraf tussen makelaar en opdrachtgever afgesproken en na de totstandkoming van de koopovereenkomst door de opdrachtgever aan de makelaar betaald. Het courtagetarief is meestal degressief. Dat wil zeggen dat het courtagepercentage lager is naarmate de koopsom hoger is. Er kan echter ook sprake zijn van een vast courtagebedrag. Over de kosten die zijn verbonden aan de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst, zoals notariële kosten en overdrachtsbelasting, is geen courtage verschuldigd. Een makelaar kan zelf zijn tarieven bepalen. Naast de courtage kan een makelaar kosten in rekening brengen voor andere diensten die hij voor zijn opdrachtgever verricht. Een voorbeeld is de advertentiekosten.

NHG (Nationale Hypotheek Garantie)
Onder bepaalde voorwaarden kunnen kopers van een woning in aanmerking komen voor deze garantie, die is bedoeld om het eigen woningbezit te stimuleren. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen stelt zich hierbij garant voor betaling van de rente en aflossing van de lening. Een belangrijk voordeel hierbij is dat de hypotheekverstrekker (bijvoorbeeld een bank) een lagere hypotheekrente berekend, omdat hij immers geen risico loopt.

Nota van afrekening
Tegelijk met het concept akte van levering ontvangt de koper van de notaris een nota van afrekening. Hierin zijn behalve de koopsom alle kosten vermeld die op de transactie betrekking hebben, zoals de overdrachtsbelasting, de kosten voor registratie, de afsluitkosten van de eventuele hypothecaire lening en de makelaarskosten.

Notaris
De notaris is een openbare ambtenaar die door de Koningin is benoemd. Zonder zijn tussenkomst is de eigendomsoverdracht van een huis, maar ook het afsluiten van een hypotheek niet mogelijk. De notaris zorgt voor het inschrijven van de akte van levering bij het Kadaster en het inschrijven van de hypotheek in het hypotheekregister.

Ondergrondse brandstoftanks
Ondergrondse brandstoftanks voorzagen vroeger de olie gestookte verwarmingsinstallaties van brandstof. Soms werden zij gebruikt voor commerciële doeleinden zoals bij verkoop van benzine. Na overschakeling op aardgas raakten veel tanks buiten gebruik. Van deze tanks is in de jaren tachtig bekend geworden dat zij na verloop van tijd (de levensduur wordt geschat op 25 jaar) gaan roesten en lekken met alle milieuschade tot gevolg (bodemverontreiniging en aantasting van kabels, drinkwaterleidingen en rioolleidingen). Dit kan leiden tot een hoge kostenpost.

Onderhandse verkoopwaarde
De onderhandse verkoopwaarde is de op deskundige wijze vastgestelde, vermoedelijke prijs van de onroerende zaak, die op een bepaald moment door de hoogstbiedende wordt betaald. Daarvoor zijn bij de voorbereidingen van de verkoop alle omstandigheden en voorwaarden optimaal op elkaar afgestemd.

Onroerende zaak
Onroerend is in de eerste plaats de grond en alles wat daarmee een geheel uitmaakt, dus al hetgeen op de grond is gebouwd, daarin geplant of gezaaid is en wortel geschoten heeft. Bovendien behoren tot onroerende zaken die zaken die krachtens hun aard of bestemming onroerend zijn. Makkelijker gezegd: alle zaken die aard- en nagelvast aan een pand zijn verbonden zijn onroerend.

Onroerendezaakbelasting (OZB)
Sinds 1977 wordt door de Gemeentebelasting geheven op alle onroerende zaken. De OZB bestaat uit een eigenarengedeelte en een gebruikersgedeelte. De belasting wordt bepaald aan de hand van de waarde in het economische verkeer (doorgaans de WOZ)

Ontbindende voorwaarden
In de koopovereenkomst worden soms ontbindende voorwaarden opgenomen. Dat betekent dat de overeenkomst ongedaan wordt gemaakt als niet aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Het niet verstrekken van een hypothecaire lening aan de koper kan een voorwaarde zijn om de overeenkomst te ontbinden.

Opstalverzekering
De eigenaar van een onroerende zaak doet er goed aan om het pand te verzekeren tegen schade die wordt veroorzaakt door brand of andere calamiteiten. Meestal wordt een opstalverzekering vereist door de geldverstrekker. Indien de opstal een appartementsrecht is dan is er, op een enkele uitzondering na, sprake van een opstalverzekering voor het gehele complex waar het appartementsrecht deel van uitmaakt. Ieder lid van de Vereniging van Eigenaren is verplicht om zijn deel van de premie voor de opstalverzekering te betalen.

Overbruggingskrediet
Lening om de tijd te overbruggen tussen de aankoop van een nieuw huis en de verkoop van het oude huis, waarbij gebruik wordt gemaakt van de overwaarde van het oude huis.

Overdrachtsbelasting
Als een onroerende zaak van de ene eigenaar overgaat naar het andere, heft de overheid daar belasting over. Deze heffing is thans 6 procent van de koopsom en wordt door de koper betaald aan de notaris en door de notaris rechtstreeks afgedragen aan de fiscus. Het tarief kan door belastingmaatregelen gewijzigd worden. De belasting wordt berekend over de waarde in het economische verkeer (doorgaans de verkoopwaarde) van de woning.

Overwaarde
Het positieve verschil tussen de restschuld van de lopende hypotheek en de waarde van het huis (waar die hypotheek op rust) bij vrije verkoop.

Passeren van de akte
In aanwezigheid en onder toezicht van de notaris ondertekenen de koper en verkoper de akte van levering. Hiermee wordt de onroerende zaak officieel overgedragen aan de nieuwe eigenaar. De koper en de verkoper kunnen zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde. Een akte passeren wordt ook wel de akte verlijden of transporteren genoemd.

Servicekosten
Kosten die betaald worden voor gemeenschappelijke zaken in een appartementsgebouw, zoals bijvoorbeeld de opstalverzekering, de schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten en een reservering voor groot onderhoud.

Sleutelverklaring
Als een verkoper toestaat dat de koper vóór de officiële leveringsdatum in de woning mag, wordt een sleutelovereenkomst opgesteld. Hierbij doet de koper afstand van de in de koopovereenkomst gemaakte ontbindende voorwaarden en aanvaardt hij bepaalde risico’s van het object. De makelaar kan deze verklaring opmaken.

Souterrain
Een kelder die gedeeltelijk boven het straatniveau uitsteekt.

Stadsverwarming
Verwarmingssysteem waarbij warmte en soms ook warm water met een buizenstelsel vanuit een centraal punt in de wijk naar de woningen in een wijk wordt gebracht. De woningen hebben dan geen eigen verwarmings- en/of warm tapwater-installatie.

Subjectieve waarde
Iedereen heeft zijn eigen ideeën over wonen, omgeving, vrijheid, nabijheid van scholen, winkels, etc. Daardoor zullen twee personen eenzelfde huis niet gauw gelijk waarderen. Met deze subjectieve waarde heeft zowel de verkoper als de koper rekening te houden. Het zal de prijs van de woning kunnen beïnvloeden. Immers als iemand beslist naast een met name genoemde school te willen wonen, dan is dat huis naast die school voor hem meer waard dan alle andere gelijkwaardige huizen in de straat.

Taxateur
Een taxateur is op basis van zijn kwalificatie gerechtigd om de objectieve waarde van een onroerende zaak te bepalen. Zijn bevindingen worden vastgelegd in een taxatierapport.

Taxatie
Het bepalen van de objectieve waarde van een onroerende zaak door een taxateur. Hij bepaalt de waarde aan de hand van uitsluitend objectieve gegevens, zoals kadastrale gegevens, erfpacht en erfdienstbaarheid, het gebruik en de courantheid van de onroerende zaak, de ligging, de bouwkundige staat en de staat van onderhoud.

Taxatiekosten
Aan het laten taxeren van een onroerende zaak zijn kosten verbonden. De taxateur hanteert in de regel een bepaald promillage van de waarde of een vast bedrag als vergoeding.

Verborgen gebrek
Niet elk gebrek dat een koper van een onroerende zaak onverwachts tegenkomt is een verborgen gebrek. Een gebrek dat bij de verkoop niet zichtbaar was, maar niet zo ernstig is dat het aan de normen van een verborgen gebrek voldoet, noemt men een onzichtbaar gebrek. Een onzichtbaar gebrek is voor rekening van de koper.

De koper koopt de onroerende zaak (bijvoorbeeld een woning) in de staat waarin het zich op het moment van de verkoop bevindt. Dit betekent onder andere dat de koper koopt met alle zichtbare en onzichtbare gebreken.

Indien de overdracht heeft plaatsgevonden en de koper ontdekt alsnog een gebrek dan is het uitgangspunt dat dit voor rekening van de koper komt maar in twee gevallen is er sprake van een uitzondering.

  1. Als de verkoper aansprakelijk gesteld worden indien sprake is van dwaling. Dat wil zeggen dat de koper een verkeerde voorstelling had van (delen van) de onroerende zaak op het moment dat de koper het kocht. Bijvoorbeeld een open haard die er levensecht uitziet, maar toch niet als zodanig gebruikt blijkt te kunnen worden.
  2. Wanneer er sprake is van een verborgen gebrek. Dan kan de verkoper aansprakelijk gesteld worden. Om te kunnen spreken van een verborgen gebrek moet aan enkele criteria worden voldaan:

Het gebrek moet bij het sluiten van de overeenkomst al aanwezig zijn geweest. Uitsluitend wanneer de koper dit kan aantonen is het mogelijk een verborgen gebrek.

Daarbij moet de koper moet aan zijn onderzoekplicht hebben voldaan. Als het gebrek bij de inspectie van het verkochte redelijkerwijs te ontdekken was, komt het gebrek voor rekening van de koper. Gebreken die ontstaan zijn na de overeenkomst van koop en verkoop, maar voor dat de overdracht plaatsvindt bij de notaris, zijn voor rekening van verkoper.

De verkoper heeft wel een mededelingsplicht. De verkoper moet de hem bekende gebreken melden aan de koper als die gebreken bij een normale bezichtiging niet zijn te ontdekken. Het doet daarbij niet ter zake of de gebreken het normale gebruik van de onroerende zaak in de weg staan. Ook indien een gebrek wel zichtbaar is, maar de volledige omvang van het gebrek niet zichtbaar of duidelijk is voor de koper bij een normale bezichtiging, moet verkoper de koper hiervan op de hoogte stellen.

Normaal gebruik: Uit de wet volgt dat een onroerende zaak de eigenschappen moet bezitten die de koper op grond van de koopovereenkomst mag verwachten. De koper mag verwachten dat een door hem gekochte onroerende zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn. Een gebrek wordt pas een verborgen gebrek, wanneer het zo ernstig is dat (een deel van) het verkochte niet normaal te gebruiken is. Uiteraard kan een verkoper niet aansprakelijk worden gesteld als de koper wist of had kunnen weten dat het verkochte niet de vereiste eigenschappen had ten tijde van het sluiten van de overeenkomst of als koper het verkochte op een andere manier wil gebruiken dan waar het verkochte voor bestemd of geschikt is.

De leeftijd van het verkochte. De leeftijd van, bijvoorbeeld, een woning bepaalt mede wat de koper van de woning mag verwachten. Van een woning die drie jaar oud is mag men verwachten dat deze technisch in een betere staat is dan een vooroorlogse woning. Gebreken die samenhangen met de ouderdom van de woning komen al snel voor rekening van de koper en zijn dus minder vaak een verborgen gebrek.

Vraagprijs
De verkoper van een onroerende zaak bepaalt de vraagprijs. Dit gebeurt in overleg met de makelaar. De vraagprijs is het bedrag dat als uitgangspunt dient voor de onderhandelingen over de koopsom.

Vrij op naam (V.O.N.)
Deze term komt men doorgaans tegen bij te koop aangegeven nieuwbouwwoningen. Vrij op naam betekent dat de kosten die gemaakt worden om het huis op naam te krijgen, door de verkoper worden betaald. De hypotheekaktekosten en de kosten voor inschrijving van de hypotheek in het kadaster moet u wel zelf betalen.

VvE (Vereniging van Eigenaren)
De Vereniging van Eigenaren behartigt de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren van woningen in een woongebouw, appartementen- of woningencomplex met gemeenschappelijke voorzieningen. Per 1 mei 2005 zijn VvE’s verplicht om een reservefonds te hebben voor bijvoorbeeld onderhoud. Onder onderhoud door de vereniging valt bijvoorbeeld herstel van daken, riolering en gemeenschappelijke voorzieningen.

Waarborgsom
Het is gebruikelijk dat de koper binnen een aantal weken na het tot stand komen van een koopovereenkomst een gedeelte van de koopsom voldoet. Hierdoor krijgt de verkoper de zekerheid dat de koper zijn verplichtingen zal nakomen. Het is raadzaam deze waarborgsom te storten bij een derde, bijvoorbeeld de notaris. In plaats van een waarborgsom kan ook een bankgarantie worden afgegeven.

WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken)
Deze wet heeft uniformiteit gebracht in de waardering van een onroerende zaak. Voor zowel de inkomstenbelasting, de vermogensbelasting, de vaststelling van de waterschapheffing en de onroerendezaakbelasting geldt nu dezelfde waarde in het economische verkeer. Dit is de waarde van de woning als deze leeg zou worden verkocht aan de meestbiedende gegadigde, ofwel de vrije verkoopwaarde.

Zakking
Een ontoelaatbare vorm van zetting waardoor er schade aan de bebouwing zal ontstaan.

Zetting
De grond krijgt, ten gevolge van op de grond rustende belasting (een gebouw bijvoorbeeld) een toelaatbaar dichtere pakking. Dit komt voor bij nieuwbouwwoningen en heeft, anders dan bij zakking, geen ernstige gevolgen.